.: | کارگاههای آموزشی

کارگاه آمورشی استفاده از تصاویر راداری در مطالعات محیطی

1393/12/06
آقای دکتر سید علی المدرسی - پاکدامن
ظرفیت 12 نفر

کاربرد تصاویر راداری در مطالعات محیطی با استفاده از تصاویر ASar و نرم افزار SArScape

لينك اصلي

کارگاه آمورشی استفاده از تصاویر راداری در مطالعات محیطی (ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد)

1393/12/06
آقای دکتر سید علی المدرسی - پاکدامن
ظرفیت 12 نفر

کاربرد تصاویر راداری در مطالعات محیطی با استفاده از تصاویر ASar و نرم افزار SArScape

لينك اصلي

کارگاه آموزشی ساج اتوماتیک در رسم حوضه آبریز - کاربرد منطق بولین و فازی و ahp در ساج

1393/12/06
آقای دکتر علی اکبر جمالی
ظرفیت 12 نفر

۱- استخراج اتوماتیک حوزه های آبخیز از دم
۲- استخراج اتوماتیک آبراهه‌ها
۳- استانداردسازی بولین و فازی نقشه‌ها درمدل درختی چندمعیاره
۴- وزن‌دهی رتبه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی نقشه‌ها
۵- مکانیابی بهینه با ارزیابی چندمعیاره مکانی

لينك اصلي

کارگاه آموزشی ساج اتوماتیک در رسم حوضه آبریز - کاربرد منطق بولین و فازی و ahp در ساج (ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام یزد)

1393/12/06
آقای دکتر علی اکبر جمالی
ظرفیت 12 نفر

۱- استخراج اتوماتیک حوزه های آبخیز از دم
۲- استخراج اتوماتیک آبراهه‌ها
۳- استانداردسازی بولین و فازی نقشه‌ها درمدل درختی چندمعیاره
۴- وزن‌دهی رتبه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی نقشه‌ها
۵- مکانیابی بهینه با ارزیابی چندمعیاره مکانی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر