| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
دبیر همایش
کمیته علمی
کمیته داوران
دكتر محمد حسین مبین
دکتر منیژه قهرودی تالی
دكتر محمدحسن زاده
دكتر علی اکبر جمالی
دكتر سید زین العالدین حسینی
دكتر کریم نقدی
دكتر محمد رضا رضایی
دكتر غلامعلی مظفری
دكتر محمد شریفی
دكتر سید علی المدرسی
دکتر علی سرکارگر اردکانی
دكتر محمد موسايي سنجره اي
دکتر محمد حسین رامشت
کتر منوچهر فرج زاده
دکتر محمد رضا نوجوان بشنیغان
دکتر محمد زارع
دکتر مهدی تازه
دکتر حمید رضا عظیم زاده
دکتر احمد اختصاصی
دکتر سید باقر فاطمی
دکتر احمد مزیدی
دکتر کمال امیدوار
دکتر مهران مقصودی
دکتر خلیل ولیزاده کامران
دکتر عادل سپهر
دکتر علیرضا یار احمدی
دکتر صمد فتوحی
دکتر سید ابوالقاسم میرحسینی
دکتر احمد استقلال
دکتر مصطفی خبازی
دکتر رضا عطار زاده
دکتر سید ابوالفضل مسعودیان
اکرم نوروزی
امیرحسین پیرمرادی
سید مصطفی حسینی
محمد جلال زاده
روح اله میرزایی
کمیته اجرایی
دبیر اجرایی همایش
کمیته مالی
کمیته روابط عمومی
کمیته کارگاه‌های آموزشی
کمیته حفاظت
کمیته فناوری اطلاعات
کمیته ارتباط با صنعت و حامیان
دبیرخانه همایش
کمیته انتشارات
کمیته نمایشگاه
کمیته برگزاری برنامه
کمیته امور عمومی و اسکان
کمیته فرهنگی
کمیته دانشجویی