صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

- آشنایی متخصصین با جدیدترین دستاوردهای محققان در زمینه آمایش سرزمین با استفاده از GIS,RS

- معرفی جدیدترین روشهای آمایش سرزمین با بهره گیری از تکنیکهای GIS,RS

- معرفی زمینه های تخقیقاتی و جایگاه بین رشته ای تکنیکهای GIS,RS

- تاکید بر استفاده  از این فناوری در مدیریت جامع و طرحهای منطقه ای

- تاکید بر لزوم تشکیل واحدهای مدیریتی در سطح استان ها برای استفاده از تکنیک های GIS,RS  در آمایش زمین